Werkgroep

HET VIJFDE THEMA: ‘INSPIRATIE’

Kerk als gemeenschap

Veel praktiserende christenen leven diep in hun hart met een droom.
Die droom heeft te maken met het verlangen naar een meer betekenisvolle rol die zij zelf als individu, maar ook de kerk/gemeenschap in al haar verschijningsvormen, zou kunnen hebben in de samenleving. Nu wordt in het ‘publieke domein’ de geestelijke dimensie steeds vaker weggedrukt door de groeiende nadruk op het horizontale, de economie, geld, groei, genot, bezit, …ik.

Dat diepe, vaak niet goed te omschrijven verlangen is in feite een hunkering naar een soort kerk die een hechte, maar wel open gemeenschap vormt, sterk relationeel gericht is en die bereid is na te denken, moeilijke vragen niet uit te weg wil gaan en de ‘prijs’ wil betalen om in de eerste plaats zelf het levende antwoord te zijn op de innerlijke leegte en oppervlakkigheid van haar directe omgeving.

Een ‘INSPIRATIE-werkgroep’

Jeugd met een Opdracht-Arnhem/Nijmegen neemt het initiatief om in de komende jaren, samen met zoveel mogelijk andere geinteresseerde christenen uit de regio, te zoeken naar de noodzakelijke voorwaarden om zo’n open werk-gemeenschap van christenen te zien ontstaan. Wel menen we dat, zonder te beginnen vanuit een z.g. holistisch startpunt, dit waarschijnlijk niet goed zal lukken of op zijn best na enige tijd zal blijven steken in losse projecten en activiteiten. We zijn dan wel actief bezig maar diepere verandering in levensstijl blijft achterwege.

In de Encyclopedie van de Antrologie wordt het begrip ‘holistisch’ als volgt omschreven:
“Als we een samenleving op een holistische manier benaderen wil dat zeggen dat wij die samenleving proberen te zien als een vervlochten geheel van facetten waaruit zij is opgebouwd. Economische -, religieuze – of juridische facetten worden zo veel mogelijk benaderd als deel van het geheel en niet als een losstaande ‘kracht’ binnen het systeem.”

De veranderingen, invloed op de samenleving, nieuwe mogelijkheden en vormen die uit zo’n basisgroep, en later door een veel bredere beweging, zouden kunnen voortvloeien zouden aspecten moeten laten zien van wat wel omschreven wordt als het Koninkrijk van God. Echter, mensen kunnen, met de beste bedoelingen, dat Koninkrijk niet zelf realiseren. Het zal een gevolg moeten zijn van een nieuwe oriëntatie en levensstijl. Zo’n nieuwe beweging zou het zichtbare kanaal moeten zijn waar doorheen de  INSPIRATIE  tussen God en mensen kan gaan, maar die als beweging toch een integraal deel is van de samenleving.

Er is beweging gaande…

Gelukkig beginnen in onze tijd steeds meer individuele christenen en ook de kerk zelf, heel bewust na te denken over de vraag hoe het toch komt dat ze vooral in de westelijke wereld zoveel terrein verliest, en hoe deze trend zou kunnen worden omgekeerd. Steeds meerderen ontdekken inmiddels dat het aanbieden van meer christelijke programma’s, nog meer professionaliteit en nog meer flitsende presentaties alleen, toch niet die aansluiting geven met de wijde wereld waarvan de christen en haar organisatie-vormen deel zijn. En hoewel de meeste van deze activiteiten op zichzelf niet verkeerd zijn, dienen ze meestal voornamelijk het eigen publiek en raken ze niet zozeer de ‘buitenwereld’.

Ontginnen van nieuw land

Voor velen is dit alles echter tamelijk onontgonnen gebied, dit zien ontstaan van een beweging van christenen die leeft vanuit een holistische insteek. Een gemeenschap waar een diepere kennis van God en zijn wegen, hand in hand gaat met een sterke, naar buiten gerichte houding, en die daar voortdurend praktische vormen voor probeert te vinden. Het volgen van Jezus bestaat voor hen uit een mix van Hem kennen (een innerlijk proces) en Hem praktisch volgen (uitleven van een overeenkomstige life-style). (foto lifestyle)

Lifestyle is helemaal ‘in’

Er komen steeds meer lifestyle magazines op de markt. Mensen willen zich blijkbaar identificeren met een held, met een manier van leven, met iets wat iemand ‘bijzonder’ maakt, met iets unieks. Als volgelingen van Jezus behoren we eigenlijk eenzelfde houding te hebben en het Object van onze aanbidding op alle gebieden te volgen. Voor zover mij bekend is er niet zoiets als een ‘Jezus’ lifestyle tijdschrift op de markt, maar zou het niet geweldig zijn als overal in onze regio vormen van Jezus-lifestyle groepen (z.g. ‘INSPIRATIE’-groepen) zichtbaar zouden worden. Zichtbare uitingsvormen van een Jezus-levensstijl, middenin een samenleving die voortdurend zoekt naar idolen. Dat is onze visie. Doe je mee?

Bundeling van krachten

Er zal moeten worden samengewerkt. Op alleen een individuele basis zal het zeker niet lukken. Voor alles wat hierboven is genoemd heb je namelijk de dynamiek van een toegewijde en eensgezinde groep mensen nodig. Het Koninkrijk van God wordt niet blijvend zichtbaar door de goede werken van losstaande enkelingen. Deze nieuwe cultuur zal moeten worden voorgeleefd. Anderen moeten een inkijkje kunnen krijgen in hoe dat ‘nieuwe’ vorm krijgt. Men moet kunnen zien hoe een groep mensen praktisch inhoud gaat geven aan waar ze in gelooft. Dat was de kracht van de eerste christenen die vanaf het allereerste begin gemeenschappen vormden, in eendracht bij elkaar waren en zich afhankelijk van elkaar opstelden.
We zullen meer samen moeten werken, over onze bestaande muren en vooroordelen heen willen stappen, onze krachten willen bundelen. En mogelijk als bestaande kerken zelfs gedeelten van onze eigen programma’s en prioriteiten willen opgeven, om schouder aan schouder met anderen een gezamelijke visie op het Koninkrijk van God na te streven.

Stadsregio Arnhem Nijmegen

En nu de praktijk. We willen ons concreet richten op het gebied van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, een gebied met 740.000 inwoners, 1000 vierkante kilometer groot en 20 gemeenten omvattend. Bekijk de website van de Stadsregio Arnhem Nijmegen maar eens. De stadsregio heeft vier speerpunten of thema’s, n.l. WONEN, WERKEN, RUIMTE en MOBILITIET. De 20 samenwerkende gemeenten hebben op deze vier thema’s haar krachten gebundeld. Samenwerking is de sleutel, en men doet er alles aan om te vermijden dat dingen dubbel worden gedaan. Of dat goede ideeën die te groot zijn voor één enkele gemeente, niet van de grond komen. Het hebben van vertrouwen en helderheid in wat de Stadsregio wel en niet kan en wil aanpakken, is daarbij van groot belang.

Het vijfde thema: INSPIRATIE

Maar hoe zit het met de GEESTELIJKE GEZONDHEID van onze stadsregio? In het plan van aanpak van de Stadsregio wordt hier geen directe aandacht aan gegeven, of het moet zijn dat een goede uitwerking van de vier kern-thema’s als vanzelf de geestelijke gezondheid ten goede zullen komen. In zekere zin is dit misschien waar, maar de invloed van de geestelijke dimensie in een stadsregio zal er zeker bij moeten horen.
De Joden die in ballingschap naar Babel waren weggevoerd vroegen zich in hun tijd ook af hoe hun houding moest zijn t.o.v. de stad waar ze, onvrijwillig, terecht waren gekomen. Sommigen riepen op tot een isolement; hou je ver van het kwaad om je heen. De profeet Jeremia gaf echter een andere zienswijze aan, een zienwijze die veel meer Gods manier van omgaan met de stad weergaf. Hij zei letterlijk: “Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei(Jer. 29:5-7). Een interessant artikel gaat hier wat dieper op in.

Samen met lokale kerken?

De vraag is natuurlijk wel hoe kerken en christelijke organisaties in onze regio tegen zo’n lange-termijn visie aankijken. Nu is er is gelukkig best wel activiteit en individuele betrokkenheid vanuit de kerken aan de gang. Het leveren van vrijwilligers voor de voedselbanken, het koken voor daklozen en het beschikbaar stellen van goedkope of gratis kleding, etc. zijn positieve signalen, zeker in deze crisistijd. Maar of deze activiteiten ook een echte weergave zijn van de hartslag van de kerk, is nog de vraag.  JmeO-Arnhem/Nijmegen zou heel graag met lokale kerken en gemeenten willen nadenken om te onderzoeken of er tot een nieuwe, meer allesomvattende visie kan worden gekomen, op wat het volgen van Jezus in onze regio inhoudt.